โครงสร้างหน่วยงาน

supanat.k
2,315 view
5 เม.ย. 2561 09:54 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานที่มีการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีการจัดโครงสร้างแบ่งงานออกเป็นกลุ่มงานดังต่อไปนี้

      ๑) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รับผิดชอบงานธุรการต่าง ๆ อันได้แก่ งานสารบรรณ พัสดุ การเจ้าหน้าที่ การเงินและการบัญชี การประชาสัมพันธ์ และงานข้อมูลสถิติ

      ๒) กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
ทำหน้าที่รับผิดชอบจัดทำยุทธศาสตร์ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง โดยนำเอายุทธศาสตร์ของกระทรวง/กรม ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มากำหนดเป็นยุทธศาสตร์รวมของสำนักงานฯ และแปลงสู่การปฏิบัติ กำหนดจัดวางทิศทางกลยุทธศาสตร์ การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้สามารถทำงานร่วมกันเชิงบรูณาการ เพื่อผลักดันแผนการทำงานไปสู่ความสำเร็จตามที่พึงประสงค์

      ๓) กลุ่มงานบริการประชาชน
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการบริการ ได้แก่ งานคลินิกยุติธรรม งานศูนย์บริการร่วมและงานเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ซึ่งสามารถแบ่งแยกงานออกเป็น ๒ ส่วน คือ
ศูนย์บริการร่วม เป็นวิธีการบริการประชาชนรูปแบบหนึ่งซึ่งมีหลักการที่สำคัญ คือ ให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ โดยหน่วยงานของรัฐจะจัดบริการให้แล้วเสร็จ ณ จุดเดียว ไม่ว่าบริการนั้น ๆ จะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดก็ตาม