สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่ง นิติกร (ณ 14 มีนาคม 2562)

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่ง นิติกร (ณ 14 มีนาคม 2562)
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ๑ อัตรา

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ๑ อัตรา

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติการขับรถยนต์และสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติการขับรถยนต์และสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม

ยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ

ยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ