ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดครั้งที่13/คณะอนุกรรมการสชง ครั้งที่ 10/2563