ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 12/2563